Kategoria: Edukacja Konkurs plastyczny - info

Konkurs plastyczny - info

2023-10-01

Informacja o konkursie plastycznym pt. „Odnawialne źródła energii - szansą na przyszłość”.

 

W związku z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3" zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym - "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII- SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ".

Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie uczniów szkoły problemami racjonalnego gospodarowania energią oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
  • promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
  • wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym,
  • edukacja ekologiczna.

Dodatkowo konkurs plastyczny kierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 2 w Stargardzie (oddziały mieszczące się w SP3).
Konkurs przeprowadzony zostanie przez nauczycieli/pracowników szkoły/przedszkoli pod kierownictwem zespołu ds. edukacji.
Termin oddania prac do 13 listopada 2023r. - do wychowawców lub Pani M. Krajewskiej.

Na udział dziecka w konkursie rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę (druk u wychowawców).
Ważne:
Formy prac:
- plakat, rysunek lub grafika przedstawiające zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
- prace powinny być wykonane w następujących technikach: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika itp.
- format pracy A3 lub A4,
- praca plastyczna winna być opisana wg poniższego wzoru:
- Imię, nazwisko (ucznia)
- Klasa
- Nauczyciel/opiekun
- Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
- Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
- Wyłonienie laureatów do: 20 listopada 2023r.
- Nagrody przyznawane będą za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, przyznana zostanie nagroda specjalna za najlepszą pracę konkursową.
- Wyboru nagrodzonych prac dokona Komisja konkursowa.
- Przy wyborze laureatów, Komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) zgodność pracy z tematem konkursu,
2) oryginalność podejścia do tematu,
3) walory edukacyjne,
4) wartość artystyczna.

O wynikach konkursu oraz o terminie wernisażu i uroczystego wręczenia nagród zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu.
Uwagi ogólne:
W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem konkursu sytuacje sporne rozstrzyga Komisja konkursowa. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na konkurs pracami, w celu promowania własnego wizerunku, publikowania na portalach internetowych, folderach, kalendarzach oraz innych materiałach. W każdym przypadku wymieniony będzie autor pracy. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zobacz cały kalendarz

Scroll to Top
Skip to content