KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
W związku z przystąpieniem do projektu pn: "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie" informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych w ramach powyżej wskazanego projektu, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ul. Limanowskiego 7,9 73 – 110  Stargard 091 578 36 02 e-mail: sp3stargard@wp.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- kontakt pod adresem e-mail: ido@sp3.stargard.pl lub telefoniczne 091 578 36 02 .
 1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit.a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są  niezbędne dla realizacji działań zmierzających do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej. Działanie te podejmowane są w ramach projektu.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (Państwa dzieci) może być Gmina Miasto Stargard, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz podmiot dokonujący kontroli lub audytu projektu.
  Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty, z którymi Szkoła ma zawarte lub zawrze stosowne umowy wymagające udziału stron trzecich.
 1. Dane osobowe podane przez Panią/Pana, dotyczące dzieci (między innymi imię, nazwisko, klasa, wizerunek) mogą zostać udostępnione na stronach internetowych i fanpagach (Facebook) Szkoły oraz Beneficjenta – Gminy Miasto Stargard.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a następnie zarchiwizowane i przechowywane przez okres wskazany w przepisach archiwalnych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych ich sprostowania, usunięcia (po upływie okresu przetwarzania, w tym przechowywania), ograniczenia przetwarzania (w indywidulanych przypadkach), prawo wniesienia sprzeciwu (w indywidulanych przypadkach), prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają formy pisemnej (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 1. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Umożliwia udział Państwa lub Państwa dzieci w działaniach podejmowanych przez Szkołę w ramach realizowanego projektu. Niektóre działania nie wymagają podawania danych osobowych.
Scroll to Top
Skip to content