Działania edukacyjne

      Realizacja projektu połączona jest z możliwością kształtowania ekologicznych postaw ze szczególnym naciskiem  na alternatywne źródła energii.  Zaplanowano szereg działań edukacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności oraz dzieci i młodzieży. Dzięki nim wzrośnie świadomość ekologiczna w zakresie efektywności energetycznej, zostaną wykreowane umiejętności i postawy zmniejszające zużycie energii. 

Realizacja niniejszego projektu ma przyczynić się do zahamowania tempa destrukcji środowiska naturalnego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • zwiększenie wiedzy z zakresu zależności zachodzących między organizmem żywym a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka a przyrodą,
 • zwiększenie wiedzy na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii,
 • zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska z perspektywy jednostki, grup społecznych o różnej wielkości (rodzina, sąsiedztwo, współpracownicy) i całych społeczeństw/narodów,
 • wyrabianie nawyków ekologicznych i kształtowanie postaw ekologicznych,
 • wyrabianie nawyków zdrowego trybu życia,
 • wyrabianie odpowiedzialności za kondycję świata i otaczającego środowiska,
 • tworzenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów ekologicznych, w tym głównie energetycznych.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez dobór odpowiednich metod, środków nauczania i narzędzi dydaktycznych, takich jak:

  1. Gazetka szkolna – służyć będzie do przekazywania informacji dla wszystkich osób wchodzących na teren szkoły. Udostępniane na niej wiadomości dotyczyć będą tematyki projektu, oraz informacje dotyczące klimatu i OZE w celu systematycznego i regularnego ugruntowania wśród uczniów wiedzy i postaw z zakresu efektywności energetycznej.
  2. Ulotki/broszury/plakaty – oprócz kluczowych informacji na temat projektu zawierać będą informacje dotyczące efektywności energetycznej i działań proekologicznych, które każdy odbiorca może wdrożyć do własnej codzienności.  Celem takiego działania jest  również zwiększenie świadomości OZE wśród społeczności stargardzkiej.
  3. Konkursy – zaplanowano przeprowadzenie trzech konkursów:
   a) konkurs plastyczny pt.” Odnawialne źródła energii – szansą na przyszłość” – dla klas 1-8 oraz Przedszkola PM1 i PM2 (oddziały mieszczące się w SP3),

   Cele konkursu:

   • zainteresowanie uczniów szkoły problemami racjonalnego gospodarowania energią oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
   • promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
   • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
   • wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym,
   • edukacja ekologiczna.

   b) konkurs na stworzenie prezentacji multimedialnej pt. „Odnawialne źródła energii – szansą na przyszłość – dla klas 4-8,

   Cele konkursu:

   • promowanie wśród uczniów szkoły odnawialnych źródeł energii;
   • edukacja ekologiczna;
   • uświadomienie potrzeby zmiany nawyków uczniów biorących udział w Konkursie i ich rodzin, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania energią w gospodarstwie domowym, szkole i miejscu pracy;
   • przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii;
   • rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów,
   • poznawanie jak region dostosowuje się do zmian klimatu i czy ma na swoim obszarze odnawialne źródła energii, jakie to źródła.

   c) turniej wiedzy pt.” OZE wśród nas” – dla klas 1-8 z podziałem na kategorie wiekowe. Turniej zostanie poprzedzony lekcją informacyjno-edukacyjną nt. odnawialnych źródeł energii w każdej klasie.

   Cele turnieju:

   • rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,
   • promowanie odnawialnych źródeł energii czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ciepła Ziemi,
   • wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.
  4. Debata szkolna  – dotycząca zagadnień  efektywności energetycznej  pt. „Kryzys klimatyczny – czas na działanie” – dla uczniów klas 7-8 z  podziałem na   grupy wiekowe.
  5. Kółko  zainteresowań – ekologiczno-przyrodnicze –  które będzie skuteczne i efektywnie kształtować u uczniów SP3 postawy zgodne z edukacją ekologiczną.

   Cele szczegółowe kółka:

   • budzenie świadomości ekologicznej,
   • zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między organizmem a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka a przyrodą,
   • poznanie problemów ekologicznych bliższego i dalszego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych, placówek szkolnych oraz innych miejsc, z którymi największy kontakt mają uczniowie (np.: domy kultury, stadiony, ale też centra handlowe), dostrzeganie zagrożeń ekologicznych,
   • poznanie sposobów ochrony środowiska – od mocy sprawczej jednostki do działań społeczności,
   • wyrabianie nawyków ekologicznych np.: oszczędność materiałów, wody, prądu, wykorzystanie surowców wtórnych, segregowanie odpadów,
   • projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń,
   • twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy,
   • dostrzeganie piękna otaczającej przyrody,
   • wdrażanie do ekologicznego trybu życia.
  6. Warsztaty dla uczniówdla uczniów klas 8. Warsztaty będą przeprowadzone przez osobę z zewnątrz.  Poruszana tematyka będzie dotyczyć efektywności energetycznej i OZE lub zagadnień zero waste. Warsztaty mają zachęcić uczniów do eksperymentowania lub produkowania ekologicznej chemii, którą można posługiwać się w domu (np.: płyny/mydła do mycia, proszki do prania itd.).

   Celem warsztatów będzie:

   uwrażliwienie odbiorców na kondycję świata – zbyt dużą liczbą odpadów i zanieczyszczeń, z którymi nie umiemy sobie poradzić, zbyt dużą produkcję wszelakich artykułów w stosunku do zapotrzebowania.

  7. Warsztaty dla rodziców tematyka  poruszana na warsztatach będzie dotyczyć efektywności energetycznej i OZE lub zagadnień zero waste.

   Celem warsztatów będzie:

   • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej,
   • zmiana nawyków odbiorców na bardziej ekologiczne.
  8. Wyjazdy edukacyjnetematyka dotyczyć będzie kształtowania postaw  z zakresu rolnictwa,    ekologii i ochrony środowiska.
  9. Ścieżka edukacyjna  – to stałe elementy tablic, pomocy dydaktyczne, które służyć będą  do przeprowadzenia zajęć w terenie. Ścieżka edukacyjna  umiejscowiona będzie na terenie budynku szkoły. Korzystać z niej będą wszyscy uczniowie szkoły, jak też dzieci z PM 1 i PM 2. Nauczyciel/wychowawca będzie  mógł realizować program OZE np. podczas lekcji wychowawczej, lekcji przyrody/biologii. W ramach ścieżki zostaną  również zakupione edukacyjne gry terenowe, kosze na odpady połączone z planszami informacyjnymi/konkursowymi.

   Cel ścieżki edukacyjnej:

   • podniesienie świadomości na temat zużycia energii i wpływu, jaki wywiera ona na życie na Ziemi,
   • zmiana wzorców zużycia energii u uczestników oraz propagowanie nowej świadomości w zakresie oszczędzania energii w środowisku lokalnym,
   • wzbogacenie wiedzy na temat źródeł odnawialnych w celu ich promowania.
  10. Kółko  dziennikarskie uczniowie wraz z opiekunem będą redagować pisemko pt.” Sezamek Trójki”.Podczas realizowania projektu umieszczane w nim będą informacje o postępach realizacji projektu,   źródłach finansowania oraz o planowanych i zrealizowanych działaniach. Ponadto będą poruszane tematy z zakresu zmian klimatycznych i sposobów ich przeciwdziałania. Pisemko będzie wydawane dla uczniów i ich rodzin.

Koordynator projektu czuwać będzie nad realizacją działań edukacyjnych. Przed przystąpieniem do realizacji planu edukacyjnego przeprowadzona zostanie ankieta wśród wszystkich uczniów i ich rodziców, sprawdzająca poziom świadomości dotyczącej efektywności energetycznej.

Scroll to Top
Skip to content