Kategoria: Edukacja Konkurs na prezentację "Odnawialne źródła energii - szansą na przyszłość"

Konkurs na prezentację "Odnawialne źródła energii - szansą na przyszłość"

2023-11-06

KONKURSU -„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ” –prezentacja multimedialna
 1. W związku z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP3" zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.
  Tematem przewodnim Konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii związanych z tematem Konkursu.
 2. Celem Konkursu jest:
  1) promowanie wśród uczniów szkoły odnawialnych źródeł energii;
  2) edukacja ekologiczna;
  3) uświadomienie potrzeby zmiany nawyków uczniów biorących udział w Konkursie i ich rodzin, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania energią w gospodarstwie domowym, szkole i miejscu pracy;
  4) przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii;
  5) rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów,
  6) poznawanie jak region dostosowuje się do zmian klimatu i czy ma na swoim obszarze odnawialne źródła energii, jakie to źródła.
 3. Liczba osób biorących udział w konkursie jest nieograniczona.
 4. Formy prac
  Prezentacja multimedialna.
 5. Praca winna być opisana wg poniższego wzoru i przekazana na płycie CD
  Imię, nazwisko (ucznia)
  Klasa
  Nauczyciel/opiekun
 6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 8. Termin konkursu - listopad/grudzień – zakończenie oddania prac 15 grudzień 2023r.
  Wyłonienie zwycięzcy konkursu: styczeń 2024 r.
 9. Nagrody
  Nagrody przyznawane będą za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii (na I i II etapie konkursu).
  Po III Etapie konkursu przyznana zostanie nagroda specjalna za najlepszą prace konkursową
  oraz wyróżnienia.
 10. Wybór nagrodzonych prac.
  Wyboru najciekawszych prac dokona Komisja konkursowa.
  Przy wyborze laureatów, Komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  1)zgodność pracy z tematem konkursu,
  2)oryginalność podejścia do tematu,
  3)walory edukacyjne,
  4)wartość artystyczna.
 11. Wyniku konkursu, prezentacja i uroczyste wręczenie nagród
  O wynikach konkursu i uroczystego wręczenia nagród zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu.Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych.
  Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na konkurs pracami, w celu promowania własnego wizerunku, publikowania na portalach internetowych folderach, kalendarzach oraz innych materiałach. W każdym przypadku wymieniony będzie autor pracy.
  5)Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.zastępca koordynatora projektu
  wicedyrektor
  Kamila Piechota

Zobacz cały kalendarz

Scroll to Top
Skip to content